Cả nhà cho mình hỏi khách chuyển tiền thừa so với hóa đơn thì muốn chuyển lại ch…

Cả nhà cho mình hỏi khách chuyển tiền thừa so với hóa đơn thì muốn chuyển lại cho khách thì cần giải trình gì ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 27, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi khách chuyển tiền thừa so với hóa đơn thì muốn chuyển lại ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *