THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 2…

THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi” bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Công văn 4253/TCT- CS v/v giới thiệu điểm mới của TT93/2017 về phương pháp tính thuế GTGT

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *