Anh chị cho em hỏi TSCD và CCDC đã hết khấu hao thì giá bán thanh lý dựa trên cơ…

Anh chị cho em hỏi TSCD và CCDC đã hết khấu hao thì giá bán thanh lý dựa trên cơ sở nào, và mức thấp nhất là bao nhiêu % của giá trị ban đầu ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho em hỏi TSCD và CCDC đã hết khấu hao thì giá bán thanh lý dựa trên cơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *