Từ chiều đến giờ nó cứ như thế này. Cả nhà mình ai biết nó bị sao chỉ hộ mình vớ…

Từ chiều đến giờ nó cứ như thế này.
Cả nhà mình ai biết nó bị sao chỉ hộ mình với.
Cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Từ chiều đến giờ nó cứ như thế này. Cả nhà mình ai biết nó bị sao chỉ hộ mình vớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *