Nhờ anh chị giúp đỡ với ạ. Sở khoa học và công nghệ thanh tra: Yêu cầu báo cáo s…

Nhờ anh chị giúp đỡ với ạ.
Sở khoa học và công nghệ thanh tra:
Yêu cầu báo cáo sản lượng, chuẩn loại các mặt hàng kinh doanh.
Ai có mẫu báo cáo sản lượng cho em xin với ạ.
Cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *