THẢO LUẬN TÌNH HUỐNG:
Ngày 30/06/2017 Công ty A chuyển khoản cho công ty B 100 triệu đồng, ngày 01/07/2017 Ngân hàng báo lại do công ty A chuyển sai thông tin tài khoản của công ty B nên NH trả lại món UNC đã chuyển 100 triệu đồng.
Tại ngày 30/06/2017 các bạn hạch toán số tiền 100 triệu trên vào bên Nợ của tài khoản nào: 331, 1388 hay 3388?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet