Cả nhà cho mình hỏi chút về khấu hao tscđ.Công ty mình mới mua ô tô vận chuyển h…

Cả nhà cho mình hỏi chút về khấu hao tscđ.Công ty mình mới mua ô tô vận chuyển hàng vậy mình có cần phải đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ không. Trên bản đăng ký này có thể hiện tài sản cố định, phương pháp trích, thời gian trích KH, thời gian bắt đầu trích

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi chút về khấu hao tscđ.Công ty mình mới mua ô tô vận chuyển h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *