Mọi người cho em hỏi với. Hoá đơn trực tiếp tra cứu trên hệ thống chỉ ra thông t…

Mọi người cho em hỏi với. Hoá đơn trực tiếp tra cứu trên hệ thống chỉ ra thông tin người bán mà không có thông tin hoá đơn thì có nghĩa là sao ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với. Hoá đơn trực tiếp tra cứu trên hệ thống chỉ ra thông t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *