Địa chỉ em viết như này mà khách ko chịu nhận hóa đơn các bác ạ ?…

Địa chỉ em viết như này mà khách ko chịu nhận hóa đơn các bác ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 5, 2017

account_box admin

22 thoughts on “Địa chỉ em viết như này mà khách ko chịu nhận hóa đơn các bác ạ ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *