Hóa đơn tiếp khách ghi nội dung la tiếp khách hay thức ăn+ nước uống vậy mọi ngư…

Hóa đơn tiếp khách ghi nội dung la tiếp khách hay thức ăn+ nước uống vậy mọi người.tks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Hóa đơn tiếp khách ghi nội dung la tiếp khách hay thức ăn+ nước uống vậy mọi ngư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *