Các bạn cho mình hỏi Giám đốc công ty có được quyền đứng tên Giám đốc đơn vị trự…

Các bạn cho mình hỏi Giám đốc công ty có được quyền đứng tên Giám đốc đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

One thought on “Các bạn cho mình hỏi Giám đốc công ty có được quyền đứng tên Giám đốc đơn vị trự…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *