Hội cho em hỏi này với, nếu xuất hóa đơn điều chỉnh (hàng bán trả lại) thì ta kê…

Hội cho em hỏi này với, nếu xuất hóa đơn điều chỉnh (hàng bán trả lại) thì ta kê khai âm trên HTKK hay kê khai bổ sung tại kỳ xuất hóa đơn lần đầu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 25, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Hội cho em hỏi này với, nếu xuất hóa đơn điều chỉnh (hàng bán trả lại) thì ta kê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *