Cả nhà có ai làm thay đổi hình thức hạch toán của chi nhánh từ phụ thuộc sang độ…

Cả nhà có ai làm thay đổi hình thức hạch toán của chi nhánh từ phụ thuộc sang độc lập chưa ạ? Chi nhánh mới đăng ký nên chưa hoạt động. Cho em xin ít kinh nghiệm với 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà có ai làm thay đổi hình thức hạch toán của chi nhánh từ phụ thuộc sang độ…”

  • Bạn làm Phụ lục II-13 thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Khi ký đóng dấu thì ký đóng dấu của công ty mẹ nhé bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *