Mình huỷ hoá đơn này với lý do gì đc mọi người? Và đã khai báo thuế tờ này rồi….

Mình huỷ hoá đơn này với lý do gì đc mọi người? Và đã khai báo thuế tờ này rồi….thì huỷ đc ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 19, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Mình huỷ hoá đơn này với lý do gì đc mọi người? Và đã khai báo thuế tờ này rồi….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *