Công ty em chuyên về hoạt động động biễu diễn xiếc thú vậy khi xuất hoá đơn bán …

Công ty em chuyên về hoạt động động biễu diễn xiếc thú vậy khi xuất hoá đơn bán vé thì vat là bao nhiêu ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *