Các bạn ơi Cty mình là Cty vận tải, các trang thiết bị Cty mình gồm điều hoà, tủ…

Các bạn ơi Cty mình là Cty vận tải, các trang thiết bị Cty mình gồm điều hoà, tủ lạnh, ti vi… đưa vào công cụ dụng cụ có được kg?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn ơi Cty mình là Cty vận tải, các trang thiết bị Cty mình gồm điều hoà, tủ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *