THAM KHẢO – HƯỚNG DẪN CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI GHI TIÊU THỨC ĐỊA CHỈ TRỤ …

THAM KHẢO – HƯỚNG DẪN CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI GHI TIÊU THỨC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ TRÊN HÓA ĐƠN TRONG THỜI GIAN CHỜ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG.
=========================
Công văn số 50830/CT-TTHT ngày 28/7/2017 v/v hướng dẫn ghi tiêu thức địa chỉ trụ sở trên hóa đơn trong thời gian chờ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
————————————
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN:
I. Về thủ tục thay đổi thông tín đăng ký thuế:

– Thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với NNT được xác định là thời điểm chuyển địa điểm ghi trên thông báo về việc NNT chuyển địa điểm mẫu số 09-MST.

– Chi nhánh không phải thực hiện quyết toán thuế TNDN trước khi chuyển trụ sở nếu thời điểm chuyển trụ sở không trùng với thời điểm quyết toán năm.

– Chi nhánh không phải thực hiện thay đổi thông tin tại Cơ quan thuế nơi Chi nhánh chuyển đến mà thực hiện đăng ký thay đổi thông tin tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cơ quan chuyển đi có trách nhiệm chuyển 01 (một) bản mẫu số 09-MST cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình nghĩa vụ của người nộp thuế.
———————————-
II. Về hóa đơn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
– Trường hợp Chi nhánh thay đổi địa chỉ trụ sở, trong thời gian chờ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì Chi nhánh ghi địa chỉ trên hóa đơn theo Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động đã đăng ký.
– Sau khi nhận được giấy chứng nhận đãng ký hoạt động đã thay đổi địa chỉ nếu Chi nhánh vẫn có nhu cầu sứ dụng số hóa đơn đã thông báo phát hành thi thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
———————————-
Các bạn xem chi tiết nội dung công văn 50830/CT-TTHT tại hình đính kèm.

=========================
04/08/2017 – Hoa Nguyen
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *