Doanh thu giảm vì chi phí bán hàng tăng? Có ai giải thích giúp em với….

Doanh thu giảm vì chi phí bán hàng tăng?
Có ai giải thích giúp em với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

One thought on “Doanh thu giảm vì chi phí bán hàng tăng? Có ai giải thích giúp em với….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *