Các anh chị đã nộp báo cáo thuế được chưa nhỉ. Hôm nay và ngày mai mình nộp lúc …

Các anh chị đã nộp báo cáo thuế được chưa nhỉ. Hôm nay và ngày mai mình nộp lúc nào thì trang thuế không quá tải nhỉ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 30, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Các anh chị đã nộp báo cáo thuế được chưa nhỉ. Hôm nay và ngày mai mình nộp lúc …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *