Anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì vậy ạ. Em cảm ơn nhiều ạ T�? khai không đú…

Anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì vậy ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
T�? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ’01-04-2017′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *