Ứng Dụng Chữ Ký Số Do số lượng báo cáo kết xuất từ các bên rất nhiều, in ra và…

Ứng Dụng Chữ Ký Số

Do số lượng báo cáo kết xuất từ các bên rất nhiều, in ra và lưu trữ rất khó khăn, nên mình đang có ý tưởng vầy

1. kết xuất báo cáo dạng file PDF
2. ký chữ ký số trên văn bản ấy với nội dung là “Tôi, Nguyễn Văn A
Đã đọc văn bản ABC
Và ký xác nhận văn bản này
Vào ngày dd/mm/yyyy

Nhờ các bạn tư vấn dùm mình:
1. kỹ thuật
2. cơ sở pháp lý
3. chi phí để thực hiện ý tưởng này

Xin cảm ơn

#nddbao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Ứng Dụng Chữ Ký Số Do số lượng báo cáo kết xuất từ các bên rất nhiều, in ra và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *