Cả nhà cho e hỏi chút với. Hoá đơn này số tiền bằng chữ họ viết “ngìn” như vậy c…

Cả nhà cho e hỏi chút với.
Hoá đơn này số tiền bằng chữ họ viết “ngìn” như vậy có nhận được không hay phải trả lại hả cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút với. Hoá đơn này số tiền bằng chữ họ viết “ngìn” như vậy c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *