Giúp mình với , gởi tờ khai mà báo lỗi : T�? khai không đúng định dạng v…

Giúp mình với , gởi tờ khai mà báo lỗi : T�? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ’01-04-2017′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’. là do đấu vậy mọi người . có bạn nào gặp chưa? Cám ơn mọi người trước

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Giúp mình với , gởi tờ khai mà báo lỗi : T�? khai không đúng định dạng v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *