MN ơi, trên BCTC chỉ có chữ ký của Giám đốc thì có được xem là hợp lệ không ạ…

MN ơi, trên BCTC chỉ có chữ ký của Giám đốc thì có được xem là hợp lệ không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “MN ơi, trên BCTC chỉ có chữ ký của Giám đốc thì có được xem là hợp lệ không ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *