Chào ACE Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam — Công ty như thế nào phải trính lập kinh…

Chào ACE Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam

Công ty như thế nào phải trính lập kinh phí công đoàn (TK 3382)?
Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 191/2013/NĐ – CP “Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà KHÔNG phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở”
Từ đó, mọi công ty đều phải trích và đóng kinh phí công đoàn, tỷ lệ trích chi phí là 2% trên quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội
Cách hạch toán: Nợ TK chi phí, tk liên quan khác /Có TK 3382
Nếu không trích nộp thì theo quy định tại Điều 24c Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 quy định mực phạt từ 2% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng
-Admin KV Đà Nẵng-

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *