Anh chị cho em hỏi sao em ký điện tử mà cứ hiện lên bảng hỏi có chắc chắn muốn k…

Anh chị cho em hỏi sao em ký điện tử mà cứ hiện lên bảng hỏi có chắc chắn muốn ký và nộp GNT. Nhưng em ký thì ko được

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi sao em ký điện tử mà cứ hiện lên bảng hỏi có chắc chắn muốn k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *