Tình huống trao đổi về 17% lương dự phòng: Công ty chi lương cố định theo hợp đồ…

Tình huống trao đổi về 17% lương dự phòng: Công ty chi lương cố định theo hợp đồng. KQKD lãi quá nên kế toán trình sếp phương án trích 17% dự phòng lương và hạch toán Nợ CP/ Có TK 352.
Theo các bạn kế toán làm vậy Đúng hay sai?. Vì sao?
–Admin KV Đà Nẵng–

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *