Em muốn nộp lại quyết toán TNCN năm 2013 nhưng trên htkk và kê khai trực tuyến k…

Em muốn nộp lại quyết toán TNCN năm 2013 nhưng trên htkk và kê khai trực tuyến không có mẫu theo TT28/2011 thì em làm theo TT156 được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

One thought on “Em muốn nộp lại quyết toán TNCN năm 2013 nhưng trên htkk và kê khai trực tuyến k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *