Ạnh chi cho em hỏi. E vào kê khai thuê mà trang nhận tờ khai báo lỗi như vậy là …

Ạnh chi cho em hỏi. E vào kê khai thuê mà trang nhận tờ khai báo lỗi như vậy là sao ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 3, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Ạnh chi cho em hỏi. E vào kê khai thuê mà trang nhận tờ khai báo lỗi như vậy là …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *