Lương Tháng 13 nguyên tắc cơ bản – lương năm nào, trừ chi phí năm đó – khoản …

Lương Tháng 13

nguyên tắc cơ bản
– lương năm nào, trừ chi phí năm đó
– khoản chi lương phải thực hiện chi trước 31.03 năm sau.

các trường hợp cần chú ý

(1) đã chi trong khoảng thời gian từ tháng 01-31.03 năm sau, đã chi, nhưng chưa hạch toán, thì hạch toán bổ sung

(2) trường hợp đã hạch toán lương tháng 13, nhưng thực tế chưa chi, cơ quan thuế sẽ chấp nhận chi phí lương theo nguyên tắc trích lập “dự phòng quỹ lương 17%”

(3) nếu có điều chỉnh sau khi nộp BCTC, tờ khai thuế TNDN, thì làm kê khai điều chỉnh bổ sung

#nddbao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Lương Tháng 13 nguyên tắc cơ bản – lương năm nào, trừ chi phí năm đó – khoản …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *