Em được hướng dẫn về thủ tục hủy hóa đơn để đóng cửa MST của 1 công ty như sau: …

Em được hướng dẫn về thủ tục hủy hóa đơn để đóng cửa MST của 1 công ty như sau:
1. Thông báo kết quả hủy hóa đơn (đã có mẫu trong HTKK)
2. BC26.AC Quý 2.2017 (đã có mẫu trong HTKK)
3. BC 26 kỳ báo cáo cuối cùng + PL-PK01AC-01(đã có mẫu trong HTKK)
4. Thông báo kết quả tồn = 0 (Em chưa có biểu mẫu)
Các anh chị em trong hội có ai có mẫu: Thông báo kết quả tồn = 0 cho em xin với ạ!
Em cảm ơn mọi người!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em được hướng dẫn về thủ tục hủy hóa đơn để đóng cửa MST của 1 công ty như sau: …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *