Chi phí khấu hao tài sản do ngưng hoạt động sản xuất?. Công ty em có khoản chi p…

Chi phí khấu hao tài sản do ngưng hoạt động sản xuất?.
Công ty em có khoản chi phí khấu hao tài sản do ngưng hoạt động sản xuất của năm 2017 như sau :
Đầu tháng 01.2017, công ty bị cháy thiết bị điện tại trạm điện dẫn đến phải ngừng sản xuất nguyên xưởng , thời gian tạm ngưng sản xuất từ tháng 01.2017 đến tháng 05.2017(Giá trị khấu hao của thiết bị cháy này là : 200 triệu).
Trong thời gian chờ sửa chữa thiết bị điện này công ty vẫn trích khấu hao TSCĐ của nguyên phân xưởng sản xuất( Giá trị khấu hao toàn xưởng sản xuất là : 5 tỷ).
Hiện tại thiết bị điện bị cháy này vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Công ty em đã mua một thiết bị điện mới thay thế thiết bị cháy và đưa vào phục vụ sản xuất trong tháng 06.2017.
Xin hỏi quý anh chị, khoản chi phí khấu hao tài sản cố định của toàn xưởng sản xuất(5 tỷ) trong thời gian tạm dừng sản xuất(từ tháng 01.2017 đến tháng 05.2017) có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm nay hay không?.
Cảm ơn quý anh chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chi phí khấu hao tài sản do ngưng hoạt động sản xuất?. Công ty em có khoản chi p…”

  • Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp tài sản cố định của Công ty ( trừ những tài sản cố định quy định tại điểm 1 điều 9 thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính) có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đều phải trích khấu hao và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo mức trích khấu hao quy định. Trường hợp tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng do sự cố tạm thời dừng với thời gian ngắn dưới 12 tháng để sửa chữa rồi tiếp tục phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó Công ty được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
    Trong trường hợp tài sản cố định của Công ty đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng do sự cố tạm thời dừng với thời gian trên 12 tháng để sửa chữa rồi tiếp tục phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó Công ty được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng sản xuất kinh doanh không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
    Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *