Mọi người ơi cho mình hỏi thông tư 37/2017 của BTC sửa đổi bổ sung cho thông tư …

Mọi người ơi cho mình hỏi thông tư 37/2017 của BTC sửa đổi bổ sung cho thông tư 39 về hóa đơn có hiệu lực rồi đúng không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người ơi cho mình hỏi thông tư 37/2017 của BTC sửa đổi bổ sung cho thông tư …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *