Không biết trong Group của mình có bạn nào áp dụng Thông tư 24/2017/TT-BTC, dành…

Không biết trong Group của mình có bạn nào áp dụng Thông tư 24/2017/TT-BTC, dành cho kế toán hợp tác xã không nhỉ?
Gởi tặng những bạn kế toán HTX bảng so sánh TT24/2010/TT-BTC và TT24/2017/TT-BTC.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *