Dear all Mình xin chia sẽ Công văn 2547 ngày 12/06/2017 của Tổng cục thuế. Xin t…

Dear all
Mình xin chia sẽ Công văn 2547 ngày 12/06/2017 của Tổng cục thuế.
Xin trích một đoạn trong CV 2548:
“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.”
Sáng Nguyễn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *