File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)…

File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế
thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *