Đã có công ty anh chị nào đưa “Lương hiệu quả công việc” vào Bảng lương chưa ạ?…

Đã có công ty anh chị nào đưa “Lương hiệu quả công việc” vào Bảng lương chưa ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 27, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Đã có công ty anh chị nào đưa “Lương hiệu quả công việc” vào Bảng lương chưa ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *