cả nhà có ai làm chế độ hưởng thai sản cho nhân viên chưa cho em hỏi với ạ ?…

cả nhà có ai làm chế độ hưởng thai sản cho nhân viên chưa cho em hỏi với ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

9 thoughts on “cả nhà có ai làm chế độ hưởng thai sản cho nhân viên chưa cho em hỏi với ạ ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *