A/C xử lý giúp em với ạ.mua hàng giá trị 2 triệu chưa VAT, giá bán 4 triệu chưa …

A/C xử lý giúp em với ạ.mua hàng giá trị 2 triệu chưa VAT, giá bán 4 triệu chưa VAT. nay xuất tặng khách hàng không thu tiền thì hóa đơn xuất, và hạch toán như thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *