Thay đổi bổ/sung tài khoản ngân hàng trên Sở kế hoạch đầu tư TPHCM nay phải làm …

Thay đổi bổ/sung tài khoản ngân hàng trên Sở kế hoạch đầu tư TPHCM nay phải làm online trước rồi mới lên nộp nha mn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *