Có anh chị nào đang bị lỗi “Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null “…

Có anh chị nào đang bị lỗi “Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null ” khi vào phần “Kê khai” không?
Vào “Nộp thuế” thì được, mặc dầu cài lại Java đủ thứ nhưng sao không vào phần “Kê khai” được
Không lẽ lỗi gì ta 😀

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *