Công ty em mới mở Cầu giấy, bạn nào có thông tin về ngân hàng để nộp thuế cho ch…

Công ty em mới mở Cầu giấy, bạn nào có thông tin về ngân hàng để nộp thuế cho chi cục thuế Cầu giấy cho mình xin cho tiện như chi cục Thanh xuân là NH Đầu tư chẳng hạn và tiện cho mình xin số tài khoản kho bạc của Cầu giấy ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em mới mở Cầu giấy, bạn nào có thông tin về ngân hàng để nộp thuế cho ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *