Cả nhà có ai xuất hoá đơn chuyển quyền sử dụng đất cho người dân chưa chỉ mình v…

Cả nhà có ai xuất hoá đơn chuyển quyền sử dụng đất cho người dân chưa chỉ mình với (không phải hoạt động mua bán)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà có ai xuất hoá đơn chuyển quyền sử dụng đất cho người dân chưa chỉ mình v…”

  • Cty mình có làm đây, nhưng Hệ thống kê khai thuế mẫu 02/TNDN nó hơi cùi một chút ( hoặc mình không biết). nếu chuyển nhượng cho nhiều người cùng lúc thì nó chỉ cho nộp một người , còn lại là làm bổ sung, nhưng bổ sung cũng được 20 người. chuyển nhượng trên 20 người thi in ra nộp bản cứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *