Các anh chị cho e hỏi vs ạ.ghi phiếu chi để mua hàng hoá thì số tiền trên phiếu …

Các anh chị cho e hỏi vs ạ.ghi phiếu chi để mua hàng hoá thì số tiền trên phiếu chi ghi giá bao gồm thuế gtgt hay giá chưa thuế ạ.e cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 18, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi vs ạ.ghi phiếu chi để mua hàng hoá thì số tiền trên phiếu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *