Anh/ Chị cho em hỏi. công ty em cuối năm mới in PHIẾU THU-PHIẾU CHI-PXK-PNK- vậy…

Anh/ Chị cho em hỏi. công ty em cuối năm mới in PHIẾU THU-PHIẾU CHI-PXK-PNK- vậy chỗ người nhận tiền trên các phiếu em để trống hay tự ký khống hết ah? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

One thought on “Anh/ Chị cho em hỏi. công ty em cuối năm mới in PHIẾU THU-PHIẾU CHI-PXK-PNK- vậy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *