Chào các bạn Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam Căn cứ quy định hiện hành về kế toán, S…

Chào các bạn Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Căn cứ quy định hiện hành về kế toán, Sang Nguyen chia sẽ:
CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ CHO THUÊ như sau:
(ví dụ: mua cái máy photo về không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ và dùng để cho thuê)

“Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh”
Tài khoản 1533 – Đồ dùng cho thuê : Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ doanh nghiệp chuyên dùng để cho thuê. Chỉ hạch toán vào tài khoản này những công cụ, dụng cụ doanh nghiệp mua vào với mục đích cho thuê, trường hợp không phân biệt được thì hạch toán vào tài khoản 1531. Trường hợp cho thuê công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì ngoài việc hạch toán trên tài khoản cấp 1 còn phải hạch toán chuyển công cụ, dụng cụ trên tài khoản cấp 2.
Cách định khoản:
– Khi xuất dùng hoặc cho thuê, ghi:
Nợ TK 242 – Chi phí trả trước
Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ. (1533)
– Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê đã xuất kho theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi kỳ có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng kỳ kế toán. Khi phân bổ, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…
Có TK 242 – Chi phí trả trước.

– “Nhận lại công cụ, dụng cụ cho thuê, ghi:
Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ (1533)
Có TK 242 – Chi phí trả trước (giá trị còn lại chưa tính vào chi phí).
Trân trọng!
-Admin KV Đà Nẵng-

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 15, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các bạn Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam Căn cứ quy định hiện hành về kế toán, S…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *