Nhờ mọi người xem giúp bị như này xử lý sao đây ạ ?…

Nhờ mọi người xem giúp bị như này xử lý sao đây ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *