Lập BCTC – Bảng Cân đối Kế toán theo TT133. Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực…

Lập BCTC – Bảng Cân đối Kế toán theo TT133.
Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, để từng bước làm quen với 1 số thay đổi của TT133 mình xin trích hướng dẫn lập bảng CĐKT để các bạn tham khảo.
Đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
a) Tài sản
-Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số ‘dư Nợ của các TK 111, 112, số dư Nợ chi tiết của TK 1281 (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng) và TK 1288 (chi tiết các khoản đủ tiêu chuẩn phân loại là tương đương tiền).
– Đầu tư tài chính (Mã số 120)
– Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123 + Mã số 124.
+ Chứng khoán kinh doanh (Mã sổ 121)
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản chứng khoán và các công cụ tài chính khác nắm giữ vì mục đích kinh doanh tại thời điểm báo cáo (nắm giữ với mục đích chờ tăng giá để bán ra kiếm lời). Chỉ tiêu này có thể bao gồm cả các công cụ tài chính không được chứng khoán hóa, ví dụ như thương phiếu, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi. nắm giữ vì mục đích kinh doanh.
Chi tiết ở file đính kèm, các bạn tải về nhé. Chúc các bạn thành công.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *