Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong …

Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý gỉá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Hợp nhất 2 thông tư 31/2014/TT-BTC và thông tư 153/2016/TT-BTC.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *