Các bác giúp e với, em đang làm kết chuyển phát sinh thuế GTGT hàng tháng của nă…

Các bác giúp e với, em đang làm kết chuyển phát sinh thuế GTGT hàng tháng của năm 2016 nhg cứ rối tinh lên, sai số hết cả. Em đau đầu quá :(((
Cụ thể số liệu như sau ạ
– Số dư Nợ ĐK T1331 = 0
– Số dư Có ĐK TK 33311 = 6.520.040
Chi tiết phát sinh trong kỳ như sau (các bác vui lòng xem file ảnh em đăng nha)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác giúp e với, em đang làm kết chuyển phát sinh thuế GTGT hàng tháng của nă…”

  • Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT là nếu bên số tài khoản bên nào nhỏ thì lấy bên đó kết chuyển. Ví dụ nếu số bên Nợ TK 1331 mà nhỏ hơn bên Có TK 3331 thì em lấy số bên nợ TK 1331 để kết chuyển: Nợ TK 33311 Có TK 1331. Nếu số dư có bên tài khoản 33311 nhỏ hơn số dư nợ TK 13311 thì lấy số dư bên có TK 33311 để kết chuyển. Nợ TK 33311 Có TK 13311.

  • Ví dụ như của em Tháng 1: thì kết chuyển Nợ TK 33311: 313,327, có TK 13311: 313,327. Số dư đầu kỳ TK 33311 là số phải nộp của cuối năm 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *